Most Downloaded

Invited Review
1
Review of silicon-based alloys for lithium-ion battery anodes
Zhi-yuan Feng, Wen-jie Peng, Zhi-xing Wang, Hua-jun Guo, Xin-hai Li, Guo-chun Yan, and  Jie-xi Wang
2021, vol. 28, no. 10, pp. 1549-1564. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2335-x
Invited Review
2
Development and progress on hydrogen metallurgy
Jue Tang, Man-sheng Chu, Feng Li, Cong Feng, Zheng-gen Liu, and  Yu-sheng Zhou
2020, vol. 27, no. 6, pp. 713-723. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2021-4
Invited Review
3
Kinetics of the hydrogen absorption and desorption processes of hydrogen storage alloys: A review
Qian Li, Xi Lin, Qun Luo, Yuʼan Chen, Jingfeng Wang, Bin Jiang, and  Fusheng Pan
2022, vol. 29, no. 1, pp. 32-48. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2337-8
Invited Review
4
Research progress on selective laser melting processing for nickel-based superalloy
Maohang Zhang, Baicheng Zhang, Yaojie Wen, and  Xuanhui Qu
2022, vol. 29, no. 3, pp. 369-388. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2331-1
Invited Review
5
Review on coal-based reduction and magnetic separation for refractory iron-bearing resources
Qiang Zhang, Yongsheng Sun, Yuexin Han, Yanjun Li, and  Peng Gao
,https://doi.org/10.1007/s12613-021-2408-x
Invited review
6
Applications of molten salt and progress of molten salt electrolysis in secondary metal resource recovery
Xiao-li Xi, Ming Feng, Li-wen Zhang, and  Zuo-ren Nie
2020, vol. 27, no. 12, pp. 1599-1617. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2175-0
Invited Review
7
Interactive effect of minerals on complex ore flotation: A brief review
Wan-zhong Yin and  Yuan Tang
2020, vol. 27, no. 5, pp. 571-583. https://doi.org/10.1007/s12613-020-1999-y
Invited Review
8
A review on liquid metals as cathodes for molten salt/oxide electrolysis
Shu-qiang Jiao, Han-dong Jiao, Wei-li Song, Ming-yong Wang, and  Ji-guo Tu
2020, vol. 27, no. 12, pp. 1588-1598. https://doi.org/10.1007/s12613-020-1971-x
Invited Review
9
Big data management in the mining industry
Chong-chong Qi
2020, vol. 27, no. 2, pp. 131-139. https://doi.org/10.1007/s12613-019-1937-z
Invited review
10
Recovery and separation of rare earth elements by molten salt electrolysis
Tai-qi Yin, Yun Xue, Yong-de Yan, Zhen-chao Ma, Fu-qiu Ma, Mi-lin Zhang, Gui-ling Wang, and  Min Qiu
2021, vol. 28, no. 6, pp. 899-914. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2228-4
Invited Review
11
Reduction, reuse and recycle of spent Li-ion batteries for automobiles: A review
Toyohisa Fujita, Hao Chen, Kai-tuo Wang, Chun-lin He, You-bin Wang, Gjergj Dodbiba, and  Yue-zhou Wei
2021, vol. 28, no. 2, pp. 179-192. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2127-8
Invited Review
12
Solid electrolyte–electrode interface based on buffer therapy in solid-state lithium batteries
Lei-ying Wang, Li-fan Wang, Rui Wang, Rui Xu, Chun Zhan, Woochul Yang, and  Gui-cheng Liu
2021, vol. 28, no. 10, pp. 1584-1602. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2278-2
Invited Review
13
Practical development and challenges of garnet-structured Li7La3Zr2O12 electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries: A review
Zao-hong Zhang, Tao Wei, Jia-hao Lu, Qi-ming Xiong, Yue-han Ji, Zong-yuan Zhu, and  Liu-ting Zhang
2021, vol. 28, no. 10, pp. 1565-1583. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2239-1
Invited Review
14
Recent progress in third-generation low alloy steels developed under M3 microstructure control
Zhen-jia Xie, Cheng-jia Shang, Xue-lin Wang, Xue-min Wang, Gang Han, and  Raja-devesh-kumar Misra
2020, vol. 27, no. 1, pp. 1-9. https://doi.org/10.1007/s12613-019-1939-x
Invited Review
15
Research progress of the electrochemical impedance technique applied to the high-capacity lithium-ion battery
Li-fan Wang, Meng-meng Geng, Xia-nan Ding, Chen Fang, Yu Zhang, Shan-shan Shi, Yong Zheng, Kai Yang, Chun Zhan, and  Xin-dong Wang
2021, vol. 28, no. 4, pp. 538-552. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2218-6
Invited Review
16
Toward the development of Mg alloys with simultaneously improved strength and ductility by refining grain size via the deformation process
Zhi Zhang, Jing-huai Zhang, Jun Wang, Ze-hua Li, Jin-shu Xie, Shu-juan Liu, Kai Guan, and  Rui-zhi Wu
2021, vol. 28, no. 1, pp. 30-45. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2190-1
Invited Review
17
A review of gold extraction using noncyanide lixiviants: Fundamentals, advancements, and challenges toward alkaline sulfur-containing leaching agents
Chun-bao Sun, Xiao-liang Zhang, Jue Kou, and  Yi Xing
2020, vol. 27, no. 4, pp. 417-431. https://doi.org/10.1007/s12613-019-1955-x
Invited Review
18
Tribological properties of high-entropy alloys: A review
Zhuo Cheng, Shuize Wang, Guilin Wu, Junheng Gao, Xusheng Yang, and  Honghui Wu
2022, vol. 29, no. 3, pp. 389-403. https://doi.org/10.1007/s12613-021-2373-4
Invited Review
19
Interactions of molten salts with cathode products in the FFC Cambridge Process
George Z. Chen
2020, vol. 27, no. 12, pp. 1572-1587. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2202-1
Research Article
20
Temperature variation characteristics in flocculation settlement of tailings and its mechanism
Dao-lin Wang, Qin-li Zhang, Qiu-song Chen, Chong-chong Qi, Yan Feng, and  Chong-chun Xiao
2020, vol. 27, no. 11, pp. 1438-1448. https://doi.org/10.1007/s12613-020-2022-3
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go