Youth Editorial Board

  • Share:

share this content in wechat

Members

Shen-xu Bao, Wuhan University of Technology, China

Guo Chen, Yunnan Minzu University, China

Jiu-shuai Deng, China University of Mining and Technology (Beijing), China

Yan-huai Ding, Xiangtan University, China

Qi-cheng Feng, Kunming University of Science and Technology, China

Hua-dong Fu, University of Science and Technology Beijing, China

Zhi-yong Gao, Central South University, China

Zhen-sheng Hong, Fujian Normal University, China

Jun-hua Hu, Zhengzhou University, China

Nan Jia, Northeastern University, China

Jue Kou, University of Science and Technology Beijing, China

En-zhu Li, University of Electronic Science and Technology of China, China

Hong-yi Li, Chongqing University, China

Hua-bing Li, Northeastern University, China

Hong-yan Liang, Tianjin University, China

Yong-chang Liu, University of Science and Technology Beijing, China

Qi-peng Lu, University of Science and Technology Beijing, China

Hong Luo, University of Science and Technology Beijing, China

Qun Luo, Shanghai University, China

Jun-wei Qiao, Taiyuan University of Technology, China

Feng Rao, Fuzhou University, China

Yan-bai Shen, Northeastern University, China

Cheng-bin Shi, University of Science and Technology Beijing, China

Wei-li Song, Beijing Institute of Technology, China

Yong-sheng Sun, Northeastern University, China

Zhi-ming Sun, China University of Mining and Technology (Beijing), China

Hui Tong, Central South University, China

Jie-xi Wang, Central South University, China

Yong Wang, University of Science and Technology Beijing, China

Ze-gao Wang, Sichuan University, China

Zhi Wang, South China University of Technology, China

Wei Xiao, Wuhan University, China

Jian Xie, Zhejiang University, China

Long-hua Xu, Southwest University of Science and Technology, China

Zhi-feng Xu, Jiangxi University of Science and Technology, China

Shu-feng Yang, University of Science and Technology Beijing, China

Xin Yu, University of Jinan, China

Yong-sheng Yu, Harbin Institute of Technology, China

Wen Yu, Jiangxi University of Science and Technology, China

Bai-cheng Zhang, University of Science and Technology Beijing, China

Bo-wei Zhang, University of Science and Technology Beijing, China

Guo-hua Zhang, University of Science and Technology Beijing, China

Jing-huai Zhang, Harbin Engineering University, China

Lin Zhang, University of Science and Technology Beijing, China

Qiao-bao Zhang, Xiamen University, China

Xian-kang Zhong, Southwest Petroleum University, China

Ji Zou, Wuhan University of Technology/University of Birmingham, China/UK

Mao Chen, The University of Queensland, Australia

Jun-he Lian, Aalto University, Finland

Gui-cheng Liu, Dongguk University, Republic of Korea

Xiao-dong Ma, The University of Queensland, Australia

Jian-feng Mao, University of Wollongong, Australia

Wang-zhong Mu, KTH Royal Institute of Technology, Sweden


  • Share: