IJMMM2020年度发表文章被引排行前十名

  • Share:

share this content in wechat

Release Date: 2021-03-29 Visited: 

Big data management in the mining industry

Chong-chong Qi

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 2, pp. 131-139.

https://doi.org/10.1007/s12613-019-1937-z

Mechanics and safety issues in tailing-based backfill: A review

Xu Zhao, Andy Fourie, and Chong-chong Qi

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 9, pp. 1165-1178. 

https://doi.org/10.1007/s12613-020-2004-5

Safety of barricades in cemented paste-backfilled stopes

Xu Zhao, Andy Fourie, Ryan Veenstra, and Chong-chong Qi

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 8, pp. 1054-1064.

https://doi.org/10.1007/s12613-020-2006-3

Temperature variation characteristics in flocculation settlement of tailings and its mechanism

Yan Feng, and Chong-chun Xiao, Dao-lin Wang, Qin-li Zhang, Qiu-song Chen, Chong-chong Qi

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 11, pp. 1438-1448. 

https://doi.org/10.1007/s12613-020-2022-3

Mechanism investigation on coal and gas outburst: An overview

Yan-kun Ma, Bai-sheng Nie, Xue-qiu He, Xiang-chun Li, Jun-qing Meng, and Da-zhao Song

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 7, pp. 872-887. 

https://doi.org/10.1007/s12613-019-1956-9

Mechanical characterization of Mg−B4C nanocomposite fabricated at different strain rates

Gholam Hossein Majzoobi and Kaveh RahmaniInt. 

J. Miner. Metall.  Mater., 27(2020), No. 2, pp. 252-263. 

https://doi.org/10.1007/s12613-019-1902-x

Biodegradable magnesium-matrix composites: A review

Jin-long Su, Jie Teng, Zi-li Xu, and Yuan Li

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 6, pp. 724-744. 

https://doi.org/10.1007/s12613-020-1987-2

Toward the development of Mg alloys with simultaneously improved strength and ductility by refining grain size via the deformation process

Zhi Zhang, Jing-huai Zhang, Jun Wang, Ze-hua Li, Jin-shu Xie, Shu-juan Liu, Kai Guan, and Rui-zhi Wu

Int. J. Miner. Metall. Mater., 28(2021), No. 1,  pp. 30-45. 

https://doi.org/10.1007/s12613-020-2190-1

Controlled synthesis of nanosized Si by magnesiothermic reduction from diatomite as anode material for Li-ion batteries

Li-fen Guo, Shi-yun Zhang, Jian Xie, Dong Zheng, Yuan Jin, Kang-yan Wang, Da-gao Zhuang, Wen-quan Zheng, and Xin-bing Zhao

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 4,  pp. 515-525. 

https://doi.org/10.1007/s12613-019-1900-z

An experimental study on size distribution and zeta potential of bulk cavitation nanobubbles

Xu-yu Zhang, Qian-shuai Wang, Zhong-xian Wu, and Dong-ping Tao

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 2, pp. 152-161. 

https://doi.org/10.1007/s12613-019-1936-0

Recent progress in third-generation low alloy steels developed under M3 microstructure control

Zhen-jia Xie,  Cheng-jia Shang, Xue-lin Wang, Xue-min Wang, Gang Han, and Raja-devesh-kumar Misra

Int. J. Miner. Metall. Mater., 27(2020), No. 1, pp. 1-9. 

https://doi.org/10.1007/s12613-019-1939-x

  • Share:
Release Date: 2021-03-29 Visited: